Özür Grubu Öğretmen Atamaları İle İlgili Merak Edilen Sorular ve Cevapları

Özür Grubu Öğretmen Atamaları İle İlgili Merak Edilen Sorular ve Cevapları

20 SORUDA ÖĞRETMENLERİN 2023 YILI YAZ TATİLİ ÖZÜR GRUBU ATAMALARI

SORU 1: Aile Birliği mazeretine bağlı yer değiştirmeye kimler başvurabilir?

CEVAP 1: Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler Öğretmenlerden eşleri;
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,
b. 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,
c. TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,
ç. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,
d. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,
 e. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,
f. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,
g. 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar, ğ. Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,
h. Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,
ı. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b)bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,
i. Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar
Eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

SORU 2: Aile Birliği mazeretine bağlı yer değiştirmede hangi belgeler verilecektir?
CEVAP 2: Yukarıda sıralananlardan (a) ila (h) bendinde sayılanlardan eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi başvuru için yeterli olacaktır; ancak
• Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla ilk defa veya yer değiştirme suretiyle başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları kabul edilecektir.
• 2023 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenler ile 2023 Nisan Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında ataması gerçekleştirilen öğretmenler bu Duyurunun A bölümünün 1 inci maddesinde belirtilen şartı taşıyan öğretmen olan eşleri de aile birliği mazereti kapsamında başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunacaklar için MEBBİS kayıtları yeterli olacaktır.
  (ı) bendi kapsamında başvuranlardan;
• Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,
• Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,
• Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
• İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge
(i)                 bendi kapsamında başvuranlardan;
• Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
• Bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge istenecektir.
Açıklama: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde verilen kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği kapsamında sigorta primleri eksik yatırılan veya sigorta primi yatırılmayan çalışanlar için atama işlemine münhasır olmak üzere, son iki yıllık süre zarfında aranılan 360 gün sigortalılık hizmetinde, eksik yatırılan veya yatırılmayan prim günleri aylık 30 prim günü üzerinden hesaplanacak ve prim günü bu hesaplama sonrasında son iki yıl içerisinde ve birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla en az 360 günü bulan çalışanların öğretmen olan eşlerinin başvuruları, aranılan diğer şartları da taşımaları kaydıyla kabul edilecektir

SORU 3: Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunabilecek midir?
CEVAP 3: Bakanlığımız kadrolarında görev yapan öğretmenler bu duyuru kapsamında başvuruda bulunabilecektir ancak öğretmen kadrolarına, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında atananlardan 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıllık çalışma süresi şartı aranacaktır.
 

SORU 4: Eşi askerde olan öğretmenler aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunabilecek midir?
CEVAP 4: Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

SORU 5: Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmeye kimler başvuramaz?
CEVAP 5: Öğretmenlerden;
a. Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar,
b. Eşleri geçici görevli olanlar,
c. Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardı

SORU 6: Sağlık mazeretine bağlı yer değiştirmeye kimler başvuru yapabilir?
CEVAP 6:
Öğretmenlerden;
Kendisi, eşi veya çocuklarından birinin,
Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin,
 Hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ilde bulunan eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
 
SORU 7: Sağlık mazeretine bağlı yer değiştirmede hangi belgeler verilecektir?
CEVAP 7:  a. Elektronik ortamda düzenlenmiş durum bildirir sağlık kurulu raporu,
 b. Raporda belirtilen hastalığın tedavisinin görev yaptığı yerde mümkün olmadığına ilişkin; -
 İller arasında yer değiştirme talebinde bulunacaklar bakımından görev yaptıkları ilin il sağlık müdürlüğünden alınacak belge, - İl içerisinde yer değiştirme talebinde bulunacaklar bakımından görev yaptıkları ilçenin ilçe sağlık müdürlüğünden alınacak belge istenilecektir

SORU 8: Can güvenliği mazeretine bağlı yer değiştirmeye kimler başvuru yapabilir?
CEVAP 8: Öğretmenlerden;
 a. Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler,
b. 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

SORU 9: Engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeye kimler başvuru yapabilir?
CEVAP 9: Öğretmenlerden;
• Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,
• Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler engellilik durumuna bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında 18 yaşını doldurmamış çocukları için alınan ÇÖZGER raporunda (Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu) “Çok ileri düzeyde ÖGV”, “Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)” ifadeleri bulunan öğretmenlerin de bu kapsamda yaptıkları başvuruları kabul edilecektir.
 20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporunda “Tam bağımlı engelli birey” ibaresi ağır engellilik durumunu ifade ettiğinden, öğretmenlerden eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babası için aldıkları raporlarda belirtilen ibare bulunanların başvuruları kabul edilecektir.
 Bu kapsamda yapılacak başvurularda; a. İlgili mevzuatına uygun sağlık kurulu raporu, b. Rapor sahibinin aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği istenecektir.

SORU 10: Diğer nedenlere bağlı yer değiştirme nedir? Kimler başvuru yapabilir?
CEVAP 10: Öğretmenlerden;
Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde istedikleri yere,
Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin ikamet ettiği yere,
Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın istedikleri yere,
Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

SORU 11: Diğer nedenlere bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler hangi belgeleri verecektir?
CEVAP 11: Yukarıda sayılanlardan;
(1) bendi kapsamında başvuranlardan eşi veya çocuğunun vefatını gösterir belge,
(2) bendi kapsamında başvuranlardan eşlerinin emekli olduğunu gösterir belge, (Emekli olacak TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınacaktır.)
(3) bendi kapsamında başvuranlardan eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge,
 (4) bendi kapsamında başvuranlardan çocuğu veya kardeşine ait sağlık kurulu raporu ve özel eğitim değerlendirme kurulunca verilen belge ile kardeşi için yer değiştirme başvurusunda bulunanlardan kardeşine vasi tayin edildiğine ilişkin mahkeme kararı istenecektir.

SORU 12: Özür durumu başvuruları nasıl yapılacaktır?
CEVAP 12: Başvurular duyuruda yer alan “E.YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ” doğrultusunda “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı olacaktır. Birinci aşamada başvuru yapmayanlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacaktır.

SORU 13: Başvurularda öğretmenin sorumluluğu nedir?
CEVAP 13: Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncellemekle sorumludur.

SORU 14: Başvurular nereden yapılacaktır?
CEVAP 14: Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki  “MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu” doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.

SORU 15: Başvuru internetten yapıldıktan sonra belgeleri okula şahsen götürme zorunluluğu var mıdır?
CEVAP 15: Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte görevli oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının onaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler uygun olan başvuruları süresi içinde elektronik ortamda onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracaktır.

SORU 16: Başvurularda kaç tercih yapılacaktır?
CEVAP 16: Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilde tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir.

SORU 17: İl içi özür durumu başvurusunda ikamet edilen yer yazılabilecek midir?
CEVAP 17: İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir.

SORU 18: İl içi özür durumu atamasında büyükşehir veya büyükşehir olmayan il farkı nedir?
CEVAP 18: Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
Bu kapsamdaki başvurularda tercih aşamasında açılacak eğitim kurumları, ön başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla Adres Kayıt Sistemindeki adres bilgisi esas alınarak belirlenecektir.
Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir.
Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır. 10 Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

SORU 19: Özür durumu atamaları nasıl yapılacaktır?
SORU 19: Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

SORU 20: Özür durumu atamalarda takvim nasıl işleyecek?
CEVAP 20:
1-Birinci Aşama (Ön Başvuru)
Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci
 Başlangıç: 7 Ağustos 2023 Bitiş: 14 Ağustos 2023 (Saat 16.00)
2- İkinci Aşama (Tercih Başvurusu)
Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci
 Başlangıç: 17 Ağustos 2023 Bitiş: 21 Ağustos 2023 (Saat 16.00)
Atamalar: 23 Ağustos 2023
Tebligat ve İlişik Kesme:  24 Ağustos 2023 itibarıyla

Kaynak: Anadolu Eğitim Sendikası