MEB Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinde Öne Çıkanlar

MEB Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinde Öne Çıkanlar

MEB Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği 11.03.2022 tarih ve 31775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte öne çıkan değişiklikler Ogretmenmeb.com'da...

Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği 11.03.2022 tarihli ve 31775 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelikte yer alan değişikler aşağıda verilmiştir:

1- Yürürlükte bulunan mevzuatta Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personeline yönelik hizmet içi eğitim faaliyeti düzenlenirken kapsama yurt dışı teşkilatı personeli ile talepleri hâlinde özel öğretim kurumları eğitim personeli de dâhil edilmiştir.

2- Yürürlükte bulunan mevzuatta mülga Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmesi öngörülen hizmet içi eğitim faaliyetlerinin, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında görev yapan personel bakımından Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce, diğer hizmet sınıfları bakımından Personel Genel Müdürlüğünce yürütülmesi öngörülmüştür.

3- Yürürlükteki mevzuata göre bakanlık merkez teşkilatı birim amirlerinden oluşturulan Eğitim Kurulunun; Bakan tarafından görevlendirilen bakan yardımcısının başkanlığında Din Öğretimi Genel Müdürü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü, Ortaöğretim Genel Müdürü, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ve Temel Eğitim Genel Müdüründen oluşturulması öngörülmüş ve söz konusu kurulun görevlerine; pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi, adaylık eğitimi, sertifika programı ve benzeri özel nitelikli faaliyetlerin eğitim programını belirlemek de eklenmiştir.

4- Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemleri ya da her iki yöntem birlikte kullanılarak gerçekleştirilebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

5- Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin Okul Temelli Mesleki Gelişim, Mesleki Gelişim Toplulukları veya Öğretmen Hareketlilik Programı kapsamında da düzenlenebileceği öngörülmüştür. Okul Temelli Mesleki Gelişim, okula özgü mesleki gelişim ihtiyacının okul bünyesinde karşılandığı hizmet içi eğitim faaliyetidir. Mesleki Gelişim Toplulukları, öğretmenlerin uygulamadan ve birbirlerinden öğrenerek ilerledikleri uygulama temelli bir hizmet içi eğitim faaliyetidir. Öğretmen-Yönetici Hareketlilik Programı, başarısı ya da uygulamalarıyla ön plana çıkan eğitim kurumlarının sahip olduğu tecrübe ve bilginin diğer eğitim kurumları ile paylaşılması için düzenlenen ziyaret programlarıdır.

6- Mesleki Gelişim Topluluklarının topluluk içi iletişiminin ve yapılan çalışmaların paylaşımının ÖBA üzerinden gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.

7- Yüz yüze eğitim yoluyla düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetinin günlük süresinin; merkezî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde dört, mahallî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde iki ders saatinden az, sekiz ders saatinden fazla olamayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

8- Yürürlükte bulunan mevzuatta yer alan hizmet içi eğitim faaliyetlerine haftada bir günden fazla devam etmeyenlerin faaliyetle ilişiğinin kesileceği yönündeki hüküm; hizmet içi eğitim faaliyetine geçerli mazeretleri sebebiyle devamsızlık yapanların devamsızlıklarının, toplam ders saati sayısının beşte birinden fazla olamayacağı yönünde düzenlenmiştir.

9- Sınavların, elektronik ortamda da yapılabileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

10- Yürürlükteki mevzuatta sınavlarda 45 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılacağına ilişkin hüküm, özel mevzuatında yer alan hükümler saklı kalmak üzere, hizmet içi eğitim faaliyetlerinde 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacağı ve sınav puanı 85-100 olanların (A), 70-84 olanlar (B), 50-69 olanlar (C) düzeyinde başarılı olacağına yönelik düzenleme yapılmıştır.

11- Hizmet içi eğitim faaliyetine ait evrakın arşivlenmesinin elektronik ortamda da yapılabileceği öngörülmüştür.

12- Mesleki Gelişim Toplulukları, Öğretmen Hareketlilik Programları ile diğer mesleki gelişim faaliyetlerine katılanlara Katılım Belgesi, kursta başarılı olanlara Kurs Belgesi, seminerlere katılanlara Seminer Belgesi verilmesi ve bu belgelerin elektronik ortamda da düzenlenebileceği öngörülmüştür.

Kaynak: oygm.meb.gov.tr

Etiketler :