MEB'den ''İlk Yardım Eğitimi Kursu'' Konulu Resmi Yazı

MEB'den ''İlk Yardım Eğitimi Kursu'' Konulu Resmi Yazı

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından ''İlk Yardım Eğitimi Kursu'' konulu ve 27.09.2021 tarihli resmi yazı gönderildi.

İlgili resmi yazıya göre "Mesleki ve Teknik Eğitimde 1.000 Okul İyileştirme Projesi" öğretmenlere ilk yardım eğitimi kursu verilecek. Eğitimin 8 saatlik teorik kısmı online yapılacak. Uygulama kısmı ise ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.

İşte MEB'in o yazısı ve detayları:

Bakanlığımızca "Mesleki ve Teknik Eğitimde 1.000 Okul İyileştirme Projesi" kapsamında mahalli olarak öğretmenlere 4 saatlik İlk Yardım Eğitimi Seminerinin düzenlenmesi ilgi (a) yazımız ve İlkyardım Eğitimi Kurslarının 8 saat teorik kısmının online/canlı bağlantı yoluyla yapılması, uygulama kısmının ise Covid-19 salgını koruma tedbirleri doğrultusunda ilk yardım eğitim merkezlerinde ileri bir tarihle gerçekleştirilmesi ilgi (b) yazımız ile bildirilmiştir.

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgi (ç) yazısında; Mesleki ve Teknik Eğitimde 1.000 Okul İyileştirme Projesi kapsamında düzenlenecek eğitimler olmak üzere her türlü İlkyardım Eğitimi Kurslarının 8 saat teorik kısmının online/canlı bağlantı yoluyla yapılmasını müteakip zaman aralığı verilmeden 12 (oniki) saatlik uygulamalı yüz yüze eğitimlerin yapılarak sertifika işlemleri ile sonuçlandırılmasının ilgi (c) Makam Onayı ile uygun görüldüğü ilgi (d) yazımız ile bildirilmiştir.

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgi (e) talebi doğrultusunda İlkyardım Eğitimi Kursunun 18 saat yüz yüze eğitim olarak uygulanmasına yönelik güncellenen program ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Cevdet VURAL
Bakan a.
Genel Müdür V.

ETKİNLİĞİN AMAÇLARI
Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmen, yönetici ve diğer personelin temel ilk yardım konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;
 Genel ilk yardım bilgileri hakkında bilgi sahibi olur.
 Hasta /yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesini yapar.
 Temel yaşam desteği ve otomatik eksternal defibrilatör (OED) uygulamalarını yapar.
 Kanamalarda ilk yardım uygulamalarını yapar.
 Yaralanmalarda ilk yardımı uygular.
 Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardımı yapar.
 Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulamalarını yapar.
 Bilinç bozukluklarında ilk yardım uygulamalarını yapar.
 Zehirlenmelerde gerekli ilk yardımı yapar.
 Hayvan ısırmalarında gerekli ilk yardımı yapar.
 Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında gerekli ilk yardımı yapar.
 Boğulmalarda ilk yardım uygular.
 Hasta/yaralı taşıma tekniklerini uygular.
 Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Yönetmeliği, İlk Yardım Sınavları ve Sınav Gözetmen Ücretleri ile Eğitmenlerin Merkezlerde Çalışmasına İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi ve Bakanlığımız 2020/3 Sayılı İlk Yardım Eğitim Hizmetleri Genelgesi doğrultusunda, merkezi/mahalli olarak düzenlenecektir.
 Eğitim görevlisi olarak; ilk yardım eğitmeni yetki belgesi olan eğitmenler görevlendirilecektir.
 Bakanlığımız, Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından okul ve kurum personelimize düzenlenecek olan ilk yardım eğitim faaliyetleri bu kapsamda değerlendirilecektir.
 Uygulamalarda kullanılmak üzere ilk yardım yönetmeliğinde belirtilen malzemeler bulundurulacaktır.
 Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir.
 Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.
 Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 21 (yirmi bir) kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.
 İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan eğitimlerde eğitmen sayısı ilk yardım yönetmeliğinde belirtilen ‘Merkezlerin Çalışma Esasları ve Personel Standartları’ doğrultusunda, her 7 (yedi) katılımcıya bir eğitmen olacak şekilde düzenlenecektir.
 İlk yardımcı belgesinin geçerlilik süresi 3 (üç) yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur. Güncelleme eğitiminde eğitimin beceri rehberlerinin tamamı kullanılarak kursiyerlere uygulatılır ve eğitime katılan kişilere ait yetki belgeleri belge geçerlilik süresi kadar uzatılır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla; kursun amaçlarına uygun en az 20 sorudan oluşan sınavdan 45 ve üzeri not alanlar başarılı sayılacaktır. Başarılı kursiyerlere “Kurs Belgesi” (e-sertifika) verilecektir.

 Türk Kızılay’ı tarafından ilk yardımcı sertifikası ve kimlik kartı verilebilmesi için “İlk Yardım Eğitim Merkezi ve/veya Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü” tarafından teorik ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Teorik sınav için en az 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli test düzenlenecektir. Uygulama sınavında ise temel ilk yardım beceri rehberi konularından (TYD Yetişkin-Çocuk-Bebek, Hava Yolu Tıkanıklığı- Yetişkin-Bebek, Araç İçi Yaralı Çıkarma) değerlendirme yapılacaktır. Teorik ve uygulamalı sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden 85 puan almış olmaları şartı aranır. Sınavların ortalaması 85 ve üzeri olanlar başarılı sayılacaktır. Teorik sınavda 85 ve üzeri puan alamayan katılımcılar uygulama sınavına alınmaz. Teorik ve uygulama sınav eğitmenlerce yapılacaktır. Sınavlarda başarılı olanlara e-sertifika ve Türk Kızılay’ı ilk yardımcı sertifikası ve kimlik kartı verilecektir.

 İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilk yardımcı belgesi, ilk yardımcı kimlik kartı verilebilmesi “İl Sağlık Müdürlüğü” ve eğitim merkezi tarafından teorik ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Teorik sınav için en az 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli test ve uygulama sınavında ise temel ilk yardım beceri rehberi konularından (TYD Yetişkin-Çocuk-Bebek, Hava Yolu Tıkanıklığı- Yetişkin-Bebek, Araç İçi Yaralı Çıkarma) değerlendirme yapılacaktır. Teorik ve uygulamalı sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden 85 puan almış olmaları şartı aranır. Sınavların ortalaması 85 ve üzeri olanlar başarılı sayılacaktır. Teorik sınavda 85 ve üzeri puan alamayan katılımcılar uygulama sınavına alınmaz. Sınavlar; İl Sağlık Müdürlüğü gözetmen ekibi ve eğitmenler tarafından yapılır. İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılacak sınavlarda başarılı olanlara, eğitim merkezi ve il sağlık müdürlükleri tarafından onaylanan ilk yardımcı belgesi ve ilk yardımcı kimlik kartı verilecektir. Sınavlar ilk yardım yönetmeliğinde belirtilen şekilde ve saatte yapılır.

OGRETMENMEB.COM / ÖZEL

Etiketler :