Az Sayıdaki Suriyeli Öğrenciye Telafi Eğitimi Uygulanacak, Ücreti %100 Artırımlı Ödenecek

Az Sayıdaki Suriyeli Öğrenciye Telafi Eğitimi Uygulanacak, Ücreti %100 Artırımlı Ödenecek

Geçtiğimiz yıl uyum sınıfında eğitim görev Suriyeli öğrencilere telafi eğitimi verilecek. Görev alacak öğretmenlere %100 artırımlı ek ders ücreti ödenecek. Detaylar Öğretmen MEB'de...

MEB PIKTES Koordinatörlüğü tarafından gönderilen kılavuza göre 2020-2021 öğretim yılında 3. sınıfta Uyum Sınıflarında öğrenim görmüş olup 4. sınıfta öğrenimine devam eden Suriyeli öğrencilere telafi eğitimi verilecek.

Bu telafi eğitimi programında görev alan öğretmenlere %100 artırımlı ek ders ücreti ödenecek. Sınırlı sayıdaki ilde, sınırlı sayıda öğrenciye açılabilecek kurslarla ilgili detaylar şu şekilde:

GENEL ESASLAR

1.1. Bu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında 2020 - 2021 Eğitim - Öğretim yılında 3 üncü sınıfta Uyum Sınıflarında öğrenim görmüş olup 4 üncü sınıfta öğrenimine devam eden yabancı uyruklu öğrencilerin kılavuzda belirtilen 3 üncü sınıf derslerini telafi etmek üzere açılacak Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitiminin usul ve esaslarını içermektedir.

1.2. Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitimi, okullarda / kurumlarda kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak yapılır. Öngörülemeyen durumlarda veya ihtiyaç duyulması halinde kılavuzda belirtilen esaslar ilgili mevzuat hükümlerine göre Bakanlık tarafından değiştirilebilir.

1.3. Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitimine; 2020 - 2021 Eğitim - Öğretim yılında 3 üncü sınıfta Uyum Sınıflarında öğrenim görmüş olup 4 üncü sınıfta öğrenimine devam eden ve kılavuzda belirtilen derslerden akademik desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler alınır.

1.4. Okulda / kurumda PIKTES kapsamında açılan birden fazla kurs olması halinde Eğitim Yöneticisi ve Kurum Yöneticisi sadece tek bir kurs kapsamında ek ders ücreti alır.

1.5. Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitimi proje kapsamındaki 26 ilde açılacaktır (Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Yalova).

1.6. Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitiminde görev alan her kademedeki personel, görevlerini zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

1.7. Bu kılavuz resmî olarak yayımlandığı tarihten itibaren uygulanır. Bu kılavuzda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

UYUM SINIFI SONRASI TELAFİ EĞİTİMİ KILAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

UYUM SINIFI SONRASI TELAFİ EĞİTİMİNİN AÇILMASI

3.1. Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitimi, okul müdürlüğünün teklifi, İKE’nin onayı sonrasında Valilik oluru ile açılır. Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitimi, 25 Ekim 2021 tarihinden itibaren başlatılır, 23 Ocak 2022 tarihinde sona erer.

3.2. Birinci ara tatil (15-19 Kasım 2021), resmî tatiller ile Millî ve Dinî Bayram tatillerinde eğitim planlaması yapılamaz.

3.3. Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitimi, okul müdürlükleri tarafından kılavuzda belirtilen derslerden desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler tespit edildikten sonra yeterli sayıda öğrenci talebi olması halinde açılır.

3.4. Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitimi kapsamında bir sınıfta haftada 6 saat ders yapılır. Dersler Tablo’da yer alan haftalık ders saatlerine göre planlanır. Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitimi, hafta içi günde 2 saati veya hafta sonu günde 6 saati geçmeyecek şekilde planlanır.

3.5. Bir sınıfın en az 10 en çok 20 öğrenci ile açılması esastır. Açılacak sınıflardan birinde öğrenci sayısının 10’dan az olması durumunda okul müdürlüğünün teklifi, İKE’nin onayı sonrasında sınıf mevcudu 6 öğrenciye kadar düşürülebilir. Açılan bir sınıfta 20’den fazla öğrenci olması durumunda ikinci sınıf oluşturulur.

3.6. Bir sınıftaki öğrenci sayısının 6’nın altına düşmesi durumunda diğer sınıf ile birleştirilmesine, birleştirilemediği takdirde aynı eğitim bölgesi veya ilçe içinde Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitimi
verilen başka bir okula öğrencilerin taşınmasına, okul/bölge/ilçede başka bir sınıf yoksa sınıfın kapatılmasına İKE’lerce karar verilir. Açılmış olan bir sınıfın kapatılması ya da başka bir sınıf ile birleştirilmesi için Valilik Oluru alınmalıdır.

3.7. Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitiminde kurum yöneticisi, eğitim yöneticisi, görev alacak öğretmenler, ders programı ve öğrenci bilgileri kurumlar tarafından belirlenerek İKE’ye resmî
yazıyla bildirir. İKE’lerce bu bilgileri içeren Valilik Oluru alındıktan sonra kurumlarda Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitimi başlatılır.

3.8. http://piktes.gov.tr adresinde yer alan “Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitimi Modülüne”, idareci, öğretmen, öğrenci bilgilerini ve ders programlarını kaydetmeyen okullar Uyum Sınıfı
Sonrası Telafi Eğitimini başlatamayacaktır. Bu durumdaki okulların Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitimi onayının iptali istenecektir.

3.9. Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitiminin yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemler eğitimin başlatıldığı kurumdaki Kurum Yöneticisi ve Eğitim Yöneticisi tarafından takip edilir.

3.10. Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitiminde derslerde sadece sınıf öğretmenleri görevlendirilir. Bir sınıfta bir öğretmenin görevlendirilmesi esastır.

3.11. Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitimi kapsamında okutulacak derslerde; yalnızca kadrolu ve/veya sözleşmeli öğretmenler görevlendirilir. Ücret karşılığı öğretmen görevlendirmesi yapılamaz.

3.12. Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitimi bir öğretmen haftada en fazla 6 saat derse girebilir.

3.13. Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitiminde görevlendirilen öğretmenler, mazeretleri sebebi ile görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilirler. Ancak görevlendirme onayları iptal edilmeden görevlerini bırakamazlar. Görevlendirmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine okul müdürlüğüne ya da İKE’lere başvuruda bulunan öğretmenler arasından görevlendirme yapılır.

3.14. Öğretmenler, yalnızca kadrolarının bulunduğu okulda veya görevli oldukları il/ilçede görev alabilirler.

3.15. Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitimi işlemlerini yürüten Kurum Yöneticilerine ve Eğitim Yöneticilerine haftalık 2’şer saat ders ücreti ödenir.

3.16. Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitimi açılan kurumda müdür yardımcısı bulunmaması durumunda Eğitim Yöneticiliği görevini de Kurum Yöneticisi yürütür. Bu durumda Kurum Yöneticisine
haftada toplam 4 saat ders ücreti ödenir.

3.17. Kurum Yöneticilerine, Eğitim Yöneticilerine ve okuldaki diğer yöneticilere Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitiminde ders görevi verilmez.

3.18. Görevli olduğu okulda Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitiminde görev alan Kurum Yöneticisi ve Eğitim Yöneticisine görevli oldukları okul dışında başka bir okulda açılan Uyum Sınıfı Sonrası
Telafi Eğitiminde öğretmenlik ya da yöneticilik görevi verilmez.

3.19. Proje kapsamında açılan Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitiminde görev alan yönetici ve öğretmenlere bir saat karşılığında ödenecek ücret, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından
belirlenen bir saat karşılığındaki ek ders ücretinin %100 artırımlısıdır.

3.20. Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitiminden öğrencilerin ve ailelerin haberdar olması için İKE’ler, Kurum Yöneticileri ve Eğitim Yöneticilerine gerekli duyuru ve bilgilendirmeleri yapar.

3.21. Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitiminde belirlenen derslerde Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanan sınıf seviyesine uygun müfredata göre 3 üncü sınıf derslerinin
telafisine yönelik eğitim - öğretim yapılır.

3.22. Ders öğretmenleri ders planı hazırlamakla yükümlüdür. Eğitimlerde yararlanılacak temel kaynaklar Bakanlık tarafından uygun görülen ders kitapları ve diğer eğitim materyalleridir.

3.23. Öğrenci devam-devamsızlık takibi, ders programları, aylık izleme raporları, görevlendirilen personele ödenecek ücret (puantajlar) ve diğer işlemler http://piktes.gov.tr adresinde bulunan Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitimi Modülü üzerinden yürütülür. Bu iş ve işlemlerin yürütülmesinden Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitimi açan eğitim kurumunun Kurum Yöneticisi sorumludur.

OGRETMENMEB.COM / ÖZEL

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Öğretmen MEB İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
1 Yorum