MEB'den ''Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti'' Konulu Resmi Yazı

MEB'den ''Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti'' Konulu Resmi Yazı

MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin ''Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti'' Konulu ve 22.12.2021 Tarihli Resmi Yazısı Ogretmenmeb.com'da...

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Sayı : E-33901762-10.06.01-39624002 22.12.2021

Konu : Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti

GENELGE 2021/16

İlgi: a) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

b) 14.02.2006 tarihli ve 26080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği (Sıra No:1)

c) 27.11.2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:533)

İlgi (a) Kanunun 10 uncu maddesinde "Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine imkân sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir" hükmü yer almaktadır.

İlgi (b) Tebliğ eki Bilgi ve Belgeye Erişim Ücret Tarifesinin birinci maddesi gereği bilgi ve belgeye erişim ücretleri 01.01.2007 tarihinden başlayarak her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırıldığından, söz konusu ücret tarifesi ilgi (c) Resmî Gazetede yayımlanan "533 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”ndeki “yeniden değerleme oranı" doğrultusunda artırılmıştır. İlgi (b) Tebliğ ve eki ücret tarifesinde belirtilen esas ve usullere riayet edilmek kaydıyla, 2022 yılı bilgi ve belgeye erişim ücret tarifesi aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmiştir.

Kurumlarımızda mevcut olan normal siyah-beyaz veya renkli yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makineleriyle yazılması, taranması ve kopyalanmasında mahzur bulunmayıp da A3 ve A4 boyutlu kâğıtlara yazılarak, taranarak ve kopyalanarak verilebilecek veya iletilebilecek yazılı ve basılı bilgi ve belgelerin;

  • 1) İlk on sayfası için herhangi bir araştırma, inceleme, yazma, tarama ve kopyalama ücreti alınmayacaktır.
  • 2) İlk on sayfasından sonraki her sayfa için, talebe göre, siyah-beyaz yazma, tarama ve kopyalamada sayfa başına 2,70 TL; renkli yazma, tarama ve kopyalamada sayfa başına 5,50 TL ücret tahsil edilecektir.
  • 3) İlk on sayfasından sonraki sayfalar için ortaya çıkacak araştırma, inceleme ve diğer maliyet unsurları ile sair giderler, kurum ve kuruluşlarca ayrıca tespit edilip, madde (2) ye göre belirlenen ücrete ilave edilecektir. Ancak madde (2) hükümlerine göre belirlenecek ücrete ilave edilecek bu tutar, hiçbir şekilde sayfa başına 27,36 TL'yi, toplamda da 550 TL'yi geçmeyecektir.
  • 4) Bilgi ve belgelerin başvuru sahibine ulaştırılması karşılığında; yukarıda belirtilenlerin ilk on sayfası için ileti yolu ve şekline bakılmaksızın hiçbir ileti (faks, e-posta, posta) ücreti alınmayacak, bunların dışında kalanlardan, posta ve faks yoluyla gönderilecek olanlar için Posta ve Telgraf Teşkilatınca belirlenen tarife tutarında, faks yoluyla gönderilecek olanlar için faks sayfası başına 2,70 TL ücret tahsil edilecektir.

Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan bilgi ve belgelerden, nitelik ve niceliği gereği veya hukuki ve teknik nedenlerle, bilgi ve belgenin inceletilmesi, not aldırılması, dinletilmesi, izletilmesi, fotoğraf ve video kaydının çektirilmesi, resminin yaptırılması ve sair yöntemlerle başvuru sahibine verilecek veya iletilecek olanlar için, inceleme ve araştırma da dahil olmak üzere, yapılacak harcamalar ile oluşacak her türlü maliyet ve sair giderler, kurum ve kuruluşlarca tespit ve tahsil edilecektir. Başvuru sahibine bildirilecek maliyet miktarında, maliyete esas olan unsurlar veya nedenler belirtilecektir.

Aynı kişi veya kurum tarafından, daha önce karşılanan talep veya taleplerin devamı olmak üzere, aynı konuda yeni başvurularla istenilen bilgi ve belgelerin ücretlendirilmesinde, daha önce verilen sayfalar da dahil edilerek bulunacak toplam sayfa sayısı esas alınacak ve ilk onuncu sayfadan sonraki sayfalar için ücret tespit ve tahsil edilecektir.

Bilgi ve belgelere erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, yazma, tarama, kopyalama ve diğer maliyet unsurları hariç olmak üzere, sayfa sayısı veya belge türü ne olursa olsun elektronik postayla ulaştırılacak bilgi ve belgelerden, elektronik posta nedeniyle herhangi bir ücret alınmayacaktır.

Başvuru sahibi, bildirilen ücreti kabul etmesi halinde, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde ödemeyi yapacak ve yine aynı süre içinde yaptığı ödemeyi gösteren belgeyi, kendisine ödemenin miktarını ve nereye yatırılacağını bildiren kurum veya birime iletecektir. Ödeme belgesi bu süre içinde ilgili kurum ve birime iletilmediği takdirde, başvuru sahibi talebinden vazgeçmiş sayılacaktır.

Ödeme yapıldığına dair belge, ilgili kuruma elden veya posta yoluyla iletilecektir. Ödeme belgesinin posta yoluyla yapılacak ibrazında, on beş günlük süre, belgenin postaya verildiği tarih itibariyle değerlendirilecek ve kurumun eline geçtiği gün itibariyle bilgi ve belgenin gönderilme süresi başlayacaktır.

Başvuru sahipleri; erişimine imkân sağlanan bilgi veya belgeler için ücreti T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesindeki TR02 0000 10010 0000 350154035 IBAN numaralı hesabına "Bilgi Edinme Ücreti" adı altında yatıracaklardır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Mahmut ÖZER

Bakan

Etiketler :