Eğitim Müfettişi Olmak İçin Kaç Yıl Çalışmış Olmak Gerekiyor?

Eğitim Müfettişi Olmak İçin Kaç Yıl Çalışmış Olmak Gerekiyor?

Eğitim Müfettişi veya Eğitim Müfettişi Yardımcısı Olmak İsteyen Öğretmenler En Az Kaç Yıl Öğretmen Olarak Çalışmış Olmak Gerekiyor?

MEB tarafından Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile eğitim müfettişliği ve eğitim müfettişi yardımcılığı için şartlar belli oldu.

İşte eğitim müfettişi ve eğitim müfettişi yardımcısı olmak için gereken şartlar:

Yarışma sınavı

MADDE 7- (1) Yarışma sınavı yazılı ve sözlü veya KPSS sonucuna göre ataması yapılacak adaylar için sadece sözlü sınavdan oluşur.

(2) Yarışma sınavına, öğretmen unvanını ihraz edenler ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar katılabilir.

(3) Yarışma sınavı, Bakanlık öğretmen kadrolarında öğretmenlik yapanlar ile KPSS sonuçlarına göre kamu görevine ilk defa atanacaklar veya diğer kamu görevlerinde çalışanlar için birlikte ilan edilerek aynı tarihte yapılabileceği gibi ihtiyaca göre ayrı olarak da yapılabilir.

Yazılı sınava katılacaklarda aranacak şartlar

MADDE 8- (1) Yazılı sınava katılacaklarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak;

a) Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile hâlen Bakanlık öğretmen kadrolarında görev yapıyor olmak veya en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

c) Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından, en az üç yıl Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmış olmak,

ç) Bakanlık kadrolarında öğretmenlik yapanlar dışında, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış, yarışma sınavı duyurusunda ilan edilen KPSS puan türlerinden belirlenen taban puanı veya üzerinde puan almış olmak,

şartları aranır.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen sekiz yıllık sürenin hesabında resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri birlikte değerlendirilir.

Yazılı sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 9- (1) Yazılı sınava katılma şartları, KPSS puan türü ya da türleri, puan sıralamasına göre çağrılacak aday sayısı, atama alanları, başvuru tarihleri ve yeri, sınav tarihi ve yeri, başvuruda istenecek belgeler ile atama yapılacak kadro sayısı ve diğer hususlar, ilk başvuru tarihinden en az otuz gün önce, 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde ilan verilmek suretiyle adaylara duyurulur.

(2) Yazılı sınav başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. Başvurular elektronik ortamda da alınabilir.

Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları

MADDE 10- (1) Eğitim müfettiş yardımcılığı yazılı sınav konularının; hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denk yükseköğretim kurumları mezunları ile öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından ayrı ayrı belirlenmesi esastır.

(2) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denk yükseköğretim kurumları mezunları için yazılı sınav soruları aşağıdaki konular arasından belirlenir:

a) Hukuk; %20,

1) Hukukun Temel Kavramları,

2) Hukuk Sistemleri,

3) Anayasa Hukuku,

4) İdare Hukuku,

5) Vergi Hukuku,

6) Ceza Hukuku,

7) Uluslararası Hukuk,

8) Medeni Hukuk,

9) Borçlar Hukuku,

10) Ticaret Hukuku,

11) İcra ve İflas Hukuku.

b) İktisat; %20,

1) İktisadın Temel İlkeleri,

2) İktisadi Teoriler,

3) Mikro İktisat,

4) Makro İktisat,

5) İktisadi Gelişme,

6) Uluslararası İktisat.

c) Maliye; %20,

1) Maliye Teorisi ve Maliye Politikası,

2) Kamu Maliyesi,

3) Bütçe,

4) Kamu Borçları.

ç) Muhasebe ve İşletme; %20,

1) Genel Muhasebe,

2) Mali Tablolar Analizi,

3) Bilanço Analizi ve Teknikleri,

4) İşletme Çeşitleri ve İşletme Yönetimi,

5) İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim,

6) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku.

d) Diğer Konular; %20,

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

2) İstatistik,

3) Ölçme ve Değerlendirme,

4) Genel Kültür.

(3) Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından yazılı sınav soruları aşağıdaki konular arasından belirlenir:

a) Genel Mevzuat; %25,

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2) İdare Hukuku, (genel esaslar, idari yargı, Türkiye’nin yönetim yapısı)

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu.

b) Millî Eğitim Bakanlığı Mevzuatı; %25,

1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri,

2) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili bölümleri,

3) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

4) 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,

5) 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun,

6) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,

7) Bakanlığın eğitim-öğretim, yönetim ve döner sermaye iş ve işlemleri ile ilgili yönetmelikleri.

c) Mali ve Adli Mevzuat; %25,

1) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,

2) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

3) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

4) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

5) 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

6) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

ç) Diğer Konular; %25,

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

2) Özel Alan Bilgisi,

3) Öğretmenlik Meslek Bilgisi, (Program Geliştirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme, Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Rehberlik ve Özel Eğitim)

4) Genel Kültür.

Yazılı sınav

MADDE 11- (1) Yazılı sınav, Sınav Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılır.

(2) Yazılı sınava, başvuru yapanlar arasından belirlenen şartları taşıyan öğretmenler ile son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış ve Başkanlıkça ilan edilecek KPSS puan türünden, en fazla puan alan adaydan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısının en fazla 20 katı aday çağrılır.

(3) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı sayılmak için yazılı sınav puanının yetmiş puandan aşağı olmaması gerekir. Yazılı sınav sonuçları, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ve atama alanları itibarıyla öğretmenler için ayrı ayrı listelenir. Yazılı sınavda alanları itibarıyla en yüksek puan alan adaylardan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(4) KPSS sonuçlarının yarışma sınavının yazılı sınav bölümü olarak kabul edilmesi durumunda, ilanda belirtilen KPSS puan türü itibarıyla en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, ilân edilen kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(5) Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir.

Sözlü sınav

MADDE 12- (1) Yazılı sınav sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınav, Sınav Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde oluşturulan sözlü sınav komisyonlarınca yapılır.

(2) Sözlü sınav komisyonu; Başkan, Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli daire başkanları, Bakanlık başmüfettişleri, Bakanlık müfettişleri ve Personel Genel Müdürlüğünde görevli daire başkanları arasından belirlenecek bir başkan ile iki üyeden oluşur. Komisyon başkanı ile üyeler Teftiş Kurulu Başkanının teklifi ve Bakanın onayı ile görevlendirilir. Aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye belirlenir. Sözlü sınava katılacak aday sayısına göre aynı usulle birden fazla sayıda sözlü sınav komisyonu oluşturulabilir. Sözlü sınav komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Komisyonun sekretarya işlemleri Başkanlıkça yürütülür.

(3) Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir. Adayların sözlü sınavları, (a) bendinde yazılı konular için 50 puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar sözlü sınav komisyonu başkan ve üyelerince ayrı ayrı Ek-1’de yer alan Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sözlü Sınavı Değerlendirme Formundaki ilgili bölümlere yazılır. Bu sınavda sözlü sınav komisyonu başkanı ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması sonucunda 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Sözlü sınavda, üçüncü fıkranın (a) bendinde yer alan konulara yönelik sorular ve puan değerleri adaylara yazılı olarak verilir.

(5) Sözlü sınav sonuçları, sınavların bittiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir.

İlgili Haberler
Etiketler :