MEB'den ''BİLSEM Genel Zihinsel Yetenek Uygulaması'' İle İlgili Resmi Yazı

MEB'den ''BİLSEM Genel Zihinsel Yetenek Uygulaması'' İle İlgili Resmi Yazı

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ''BİLSEM Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulaması'' konulu ve 18.03.2022 tarihli resmi yazısı Ogretmenmeb.com'da...

Bilindiği üzere İlgi (a) Yönetmelik, ilgi (b) Yönerge ve ilgi (c) ''Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu'' doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı bilim ve sanat merkezlerine 2021-2022 eğitim öğretim yılında alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere 19 Mart 2022 tarihinden itibaren “Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulaması’’yapılacaktır.

Söz konusu uygulamaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve uygulamaya girecek olan öğrencilerimizin herhangi bir sorun yaşamamasına ilişkin ekte yer alan açıklamalara dikkat edilerek gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ebubekir AYDIN
Bakan a.
Daire Başkanı

Dikkat Edilecek Hususlar
1. Adaylar; fotoğraflı uygulamaya giriş belgelerinde belirtilen gün ve saat dışında
uygulamaya alınmayacaklardır. Adayların uygulama giriş belgelerinin e-okuldan
teknik nedenlerle fotoğrafsız çıkması durumunda, adayın uygulama giriş belgesi, ilgili
okul müdürlüğü tarafından öğrencinin güncel bir vesikalık fotoğrafı yapıştırılarak
mühürlenmeli ve imzalanarak teslim edilmelidir. Okul müdürlerine gerekli
bilgilendirme yapılmalıdır.

2. Adaylar uygulama giriş belgelerinde belirtilen saatin otuz dakika öncesinde uygulama
giriş belgeleri ve kimlik belgeleri ile uygulama merkezinde hazır bulunacaklardır.
Adaylar uygulamanın başlamasından itibaren uygulama merkezlerinde hazır
bulunsalar bile sonraki uygulamaların aksamasına sebep olacağından değerlendirmeye
alınmayacaklardır.

3. Uygulama merkezlerine adaylar alınırken kimlik belgeleri ile fotoğraflı uygulama giriş
belgeleri, salon aday listeleri ile karşılaştırılarak kontrol edilmeli, kimlik belgesi ve
uygulama giriş belgesi yanında olmayan adaylar uygulamaya alınmamalıdır. Aday
kimlik belgesi olarak; nüfus cüzdanı veya kimlik kartı, bunlardan birisi (kayıp,
yenileme vb.) bulunmayanlar için nüfus müdürlüklerinden alınmış durum bildirir
resmi belge, süresi geçmemiş pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için ilgili
mercilerden alınmış resmi geçici kimlik kartı veya süresi geçmemiş pasaport dışında
belge kabul edilmemelidir.

4. Uygulama salonları listeleri bina sınav komisyonlarınca sistemden alınmalıdır.

5. Ön değerlendirme uygulamalarına katılacak adayların uygulama giriş belgeleri
toplanarak cevap kâğıtları ile beraber her gün her uygulama için ayrı ayrı zarf içinde
bina sınav komisyonunca muhafaza edilmelidir.

6. Uygulayıcılar sisteme giriş yaptıkları cevap kâğıtlarını öğrenci giriş belgeleri ile
beraber zarfı kapattıktan sonra zarfın üzerine uygulama günü, saati ve salon adını
yazarak paraflamaları gerekmektedir.

7. Uygulayıcılar, uygulama sonrasında cevap anahtarlarını aynı gün uygulama
merkezlerinde hazırlanan bilgisayarlarla MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülünde yer
alan Not İşlemleri (öğretmenler)/Genel Yetenek Form İşlemleri ekranına giriş
yapmalıdır. Uygulama cevap kâğıtları hiç bir surette uygulama merkezi dışına
çıkarılmamalıdır. Uygulayıcı tarafından girişleri yapılarak onaylanan bilgilerde
değişiklik yapılamayacaktır. Bu nedenle uygulayıcıların giriş işlemlerinde dikkatli ve
hassas olmaları çok önemlidir. Hatanın en aza indirilebilmesi için sisteme giriş
işlemlerinin, uygulayıcıların ikişerli guruplar halinde eşleştirilerek “okuyan/sisteme
giriş ve kayıt eden” şeklinde işbirliği yapılarak yine uygulayıcılar tarafından
yapılmalıdır.

8. Öğrencinin cevaplarının kaydedildikten sonra hata yapıldığı fark edilirse,
MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülünde yer alan Not İşlemleri (öğretmenler)/Genel
Yetenek Form İşlemleri ekranında “ Öğrenciyi Girmedi Yap” butonu ile yapılan
işlemler temizlenmeli ve yeniden öğrencinin cevapları sisteme işlenerek “Formu
kaydet” butonundan kaydedilmelidir. 

9. Adayın çift seçeneği işaretlediği durumlarda uygulayıcı, modülde adayın cevabını
“BOŞ” olarak işaretlemelidir.

10. Okul/merkez müdürü tarafından her oturum için, oturum tamamlandıktan sonra
adayların devam durumlarını ilgili ekrana işlemelidir. Devam durumu sisteme
girilmeyen adayların bilgileri uygulayıcı öğretmene pasif olarak görünecektir. Sisteme
devamsız olarak girişi yapılan adayların bilgileri, bilgi girişi için pasif olacaktır.

11. Her uygulama sonrasında soru kitapçıkları uygulayıcılar tarafından kontrol edilerek,
adaylar tarafından soru kitapçıkları üzerinde yapılan herhangi bir işaretleme veya iz
var ise temizlenmeli ya da yedek kitapçıklarla değiştirilmelidir.

12. Nakil gelen adayların yerleştirme işlemleri il tanılama sınav komisyonlarınca 28 Mart
2022 tarihinden itibaren uygun olan tarihe yapılmalıdır.

13. Geçerli mazeretini belgeleyen adayların telafi uygulamalarından yararlanma durumları
il tanılama sınav komisyonları tarafından karar verilerek 7-8 Mayıs 2022 tarihlerinde
telafi uygulamaları yapılmalıdır. (sağlık raporu, kendisi veya anne babasının Covid-19
temaslı-tanılı olduğunu gösterir belge, Sağlık Bakanlığınca kimlik bilgileri açıkça
görülen mesaj, HES uygulaması ekran görüntüsü, ulusal veya uluslararası yarışma
veya projelere katılım belgesi vb.)

14. Uygulama başlamadan önce uygulayıcılar, adaylara mutlaka lavabo ihtiyaçlarını
sormalıdır. Tüm adaylar hazır olduklarında uygulama başlatılmalıdır.

15. Uygulama sürecinde cevap kâğıtları üzerindeki tüm bilgiler ve işaretlemeler adaylar
tarafından ve sadece kurşun kalem kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Aday bilgilerinin
girişinde uygulayıcı, yönlendirici olmalıdır.

16. Uygulama sırasında kitapçıkların korunması konusunda uygulayıcı, adayların
konsantrasyonunu etkilemeyecek şekilde davranmalıdır.

17. Gün sonunda salonlarda hiçbir evrak veya uygulama kitapçığının salonlarda kalmadığı
kontrol edilmelidir. Toplanan kitapçık ve diğer tüm evrakların güvenliğinin
sağlanmasından okul bina sınav komisyonları ile il tanılama sınav komisyonları
sorumludur.

18. Her uygulama oturumu için adayların uygulama salonlarına alınması sürecinde tüm
uygulayıcılar, yedek uygulayıcı, bina uygulama komisyonu üyeleri, il tanılama
komisyonu üyeleri birlikte ve koordineli olarak görev almalıdır.

19. Uygulama binasına veliler alınmamalıdır. Uygulama okulu/merkezi imkânları
dâhilinde bekleme alanı gösterilmelidir. Adaylar uygulamaya alınırken, süre
belirtilerek ve adayın daha erken çıkabileceği hatırlatılarak veliler, uygulama
alanından ayrılmamaları konusunda bilgilendirilmelidir.

20. Uygulamaya katılma konusunda direnç gösteren adayların velileri ile işbirliği
yapılmalı, velinin uygulama salonuna alınmaması kaydıyla adayın uygulama salonuna
alınması sürecinde okul ve il komisyonu üyeleri ile yedek üye, veli ile birlikte hareket
etmelidir.

21. Adayın zorunlu kullandığı ilaç, engeline dair tıbbi cihaz vb. materyallerle uygulamaya
katılmasına izin verilmelidir.

22. Uygulayıcılarda dâhil olmak üzere uygulama salonlarına hiçbir elektronik cihaz
alınmaması hükmü dikkate alınarak, uygulama süresinin değerlendirilebilmesi için
uygulama salonlarında saat bulunması için okul komisyonları tarafından önlem
alınmalıdır. Uygulama başlangıcında veya bitiminde okul zili kullanılmamalıdır. Aynı
şekilde tüm uygulama sürecinde okul zili kapalı kalmalıdır.

23. Uygulama salonlarında adayların arka arkaya oturmaları sağlanmalıdır. Adayların belli
bir sırayla oturtulması zorunluluğu yoktur.

24. Uygulama süresi bitmeden uygulamayı tamamlayan adaylar bina sınav komisyonu
üyeleri, il tanılama komisyonu üyeleri ve yedek uygulayıcı gözetiminde salondan ve
binadan çıkış işlemleri yapılmalıdır. Süre tamamlandıktan sonra uygulayıcı cevap
kâğıtlarını toplayacakları, kitapçıkları kontrol etmesi gerektiği dikkate alınarak
adayların salonlardan sırayla tahliyesi uygulayıcı tarafından yapılmalı, binadan
tahliyeleri ise yine diğer tüm görevlilerin işbirliği ile tamamlanmalıdır. Uygulama
sonunda uygulayıcı tüm adayların cevap kâğıtlarını aldığından emin olmadan
adayların sınıf dışına çıkarmamalıdır.

25. Uygulama giriş belgeleri üzerinde kurşun kalem, kalemtıraş ve silgi getirilmesi için
bilgilendirme notu bulunmaktadır. Buna rağmen uygulama merkezi/okullarında yedek
kalem, silgi ve kalemtıraş bulundurulmalıdır.

26. Uygulama süresince uygulayıcının salonu kesinlikle terk etmemesi için komisyonlar
ve yedek üye tarafından her türlü destek sağlanmalıdır. (Süresi bitmeden uygulamayıtamamlayan adayların tahliyesi, lavabo ihtiyacı olan adayların yönlendirilmesi vb.)

27. Aday cevap kâğıtlarının MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü’ne girişlerinin
yapılabilmesi için salon sayısına göre ihtiyaç kadar bilgisayar (tablet, dizüstü
bilgisayar) temini il tanılama komisyonu ve okul komisyonları iş birliğinde hazır
duruma getirilmelidir.

28. Uygulayıcının görev yaptığı kurumun dışında bir uygulama merkezinde zorunlu bir
sebepten uygulama yapması gerekiyorsa; Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Merkez Tanılama Sınav Komisyonuna bilgi verilmesi gerekmektedir.

29. Uygulamalarda alınacak sağlık tedbirleri İçişleri Bakanlığınca yayınlanan son genelge
hükümlerine göre yürütülmelidir.

Etiketler :