Deprem Bölgesindeki Tüm Okullar Kontrol Edilecek

Deprem Bölgesindeki Tüm Okullar Kontrol Edilecek

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ''Afet Bölgesindeki Okullarda Risk ve Tehlike Yönetimi Teknik Çözüm Ekibi Oluşturulması'' konulu ve 21.02.2023 tarihli yazısı Ogretmenmeb.com'da...

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile okul ve kurumlarında, afet ve acil durum yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri İlgi (a) ve (b)'de kayıtlı Kanunlar, İlgi (c-ç-d-e-f-g)'de kayıtlı Yönetmelikler, İlgi (ğ) ve (h)'da kayıtlı Genelgeler ve İlgi (ı)'de kayıtlı Protokol hükümleri doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığınca yürütülmektedir.

Bakanlığımızca, deprem bölgesinde eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için eğitim öğretim yapılması uygun hasarsız okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği bakımından kontrolü, risk ve tehlike analizi, basit arızaların giderilmesi ve giderilemeyen arızaların etüt edilmesi hususlarında çalışmaların yapılması amacıyla İlgi (i)'de kayıtlı Makam Oluru ile görevlendirme yapılmıştır.

Ancak, halen valilikler tarafından yapılan görevlendirmelerin afet ve acil durum gerekliliklerinin sağlanması, afet ve acil durum yöetiminde kamu yönetiminin sürekliliğinin sağlanması ilkesinin tesisi bakımından İlgi (i)'de kayıtlı Makam Olurunda düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. İlgi (i)'de kayıtlı Makam Oluru ekindeki tablonun güncellenerek Karaman ili yerine Manisa ilinin eklenmesi, Niğde ili yerine Tokat ilinin eklenmesi, Burdur ile Kocaeli ve Eskişehir ile Yozgat illerinde yer değişikliği yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bu amaçla; İl İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) ve İlçe İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu (İSGBR)'de görevli iş güvenliği uzmanları (İGU), periyodik kontrol uzmanları (PKU) ile elektrik, makine ve metal, mobilya ve sıhhi tesisat teknolojisi alanı; mühendis, teknik öğretmen, teknisyen, tekniker ya da işçilerin görevlendirilmesi hedeflenmektedir.

Ek'te yer alan tabloda belirtilen iller ile koordineli bir biçimde oluşturulacak ekiplerin içerisinde yer alacak takımların (sıhhi tesisatçı 2, makine/metal 1, elektrik 1, mobilya 1) oluşturulması ve yürütülecek operasyonel faaliyetlerin Bakanlığımızca koordine edilerek merkezi izleme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, il millî eğitim müdürlüğünce bölgeye görevlendirilecek yetkin teknik personelin belirlenmesi,

ihtiyaç duyulan; araç, gereç ve teknik ekipmanın temin edilmesi, valilik makam onayı ile görevlendirilmenin yapılması ve Ek'teki tabloda belirtilen tarihlerde yol hariç yapılacak görevlendirme onaylarının alınması, onay örneklerinin Bakanlığımıza iletilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Afet bölgesinde görevlendirilecek personelin, ulaşım ihtiyaçlarının valiliklerce tahsis edilecek teknik ekipman ve personel taşıyabilecek nitelikteki araçlar ile sağlanması, görevlendirilen illerde valiliklerce yapılan hasar tespit çalışmalarına göre koordineli bir biçimde sadece eğitim öğretim yapılabilecek okullarda hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi, ihtiyaç halinde yolluk, yevmiye ve konaklama vb. mali kaynak ihtiyaçlarının 6245 sayılı Harcırah Kanunu doğrultusunda kadrolarının bulunduğu veya görev yaptıkları il millî eğitim müdürlüklerinin bütçelerinin ilgili harcama kaleminden karşılanması, ayrıca bakım onarımda kullanılacak sarf malzemelerin Bakanlığımızın ilgili harcama kalemlerinden karşılanması hususlarının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim.

Özkan AVCI Daire

Başkanı

OLUR

Levent ÖZİL

Bakan a.

Destek Hizmetleri Genel Müdürü

İşveren Vekili